ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಂಕ11-11-2023 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್ಪಿ ಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ತುಮಕೂರು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ11-11-2023 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ,

ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್  ಪಿ ಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ತುಮಕೂರು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು